Kaupunkitilassa liikkuva teos, joka kulkee 13.4. - 19.4. välisenä aikana eripuolilla Uuttamaata. Työ koostuu autoon toteutetusta installaatiosta sekä auton ikkunoihin heijastetusta videosta. Teosta voi kommentoida aihetunnisteella #JenniJuulia.

Work of Art which drives around the Uusimaa region 13th - 19th April. The work consists of a car with an installation inside and a video which is projected on the car windows. You may comment the work with #JenniJuulia.

Videon käsikirjoitus / Video script:

Raajan perässä - With the Lead of a Limb

Olen soittanut pianoa lapsesta saakka.
I've been playing the piano since childhood.

Nuorempana yritin piilottaa sitä,
When I was younger, I tried to conceal,

että halvaantunut käsi kuuluisi soitossani.
that no one would hear me play with a paralyzed hand.

Kompensoin vasemmalla kädellä,
I compensated with the left hand,

ja valitsin harjoittelemani kappaleet huolella
and carefully chose what I played.

Koetin välttää kappaleita
I tried to avoid playing pieces

jotka vaikuttivat mahdottomilta
which seemed impossible

osittain halvaantuneelle oikealle kädelleni
for my partly paralyzed right hand.

Nykyään uskallan tehdä vammastani kuuluvan.
Nowadays I am not afraid to let people hear my disability when I play.

Soittoni kuulostaa toisenlaiselta kuin muiden
My playing sounds different from others

koska soitan erilaisella keholla.
because I play with a different kind of body.

Olen kiinnostunut siitä, miten saisin vammaisuuteni
I'm interested in how I could make my impairment 

kuulumaan soitossani vieläkin enemmän.
even more audible in my music.

kasi3.jpg

Oikea käteni halvaantui lapsena
My right hand was paralyzed as a child

kun niskani murtui tasoristeysonnettomuudessa.
when I got a neck fracture in a train level crossing accident.

Vammautunut käteni tuntuu mukavammalta kuin vasen,
My injured right hand feels more comfortable than my left hand,

 joka toimii, jota käytän enemmän ja joka rasittuu.
that works, which I use more and which become strained.

Oikea käteni on paljon rennompi
My right hand is much more relaxed

kuin mikään muu ruumiinosistani.
than any other part of my body.

Kun haluan rentoutua,
When I want to relax,

voin siirtää rentouden tunnetta
I can move the feeling of relaxation

vammautuneesta kädestä muualle kehoon.
from the injured hand to the rest of the body.

tanssi5.jpg

Tanssijana käytän osittain halvaantunutta kättä apuna
As a dancer I use the partly paralyzed hand as a guide

kun etsin liikkeisiini pidäkkeetöntä vapautta.
when I search for unconstrained freedom to my movements.

Oikea käteni solahtaa pudotettaessa alas
My right hand slips down smoothly when dropped

kauniisti, täydellisen rennolla liikkeellä.
beautifully, with a perfect relaxed motion.

Vasen käteni ei pysty samaan.
My left hand is unable to do the same.

tanssi6.jpg

Tanssijana käytän vammaista ruumiinosaani
As a dancer I use my body-part with a disability

myös tutkimusvälineenä.
also as a research tool.

Mitä käteni liike tuo esiin asioista?
What does the movement of my hand bring out of issues?

Liike muovaa käyttämiäni käsitteitä.
I use movements to shape concepts.

Liike tuo asioista esiin puolia,
Movement can bring out new sides of things,

joita käsitteet eivät voi tuoda esiin.
in a way that concepts never can.

kasi2.jpg

Kädessäni on erilainen tuntoaisti.
My hand has a different sense of touch.

Se on hyvin herkkä.
It is very sensitive.

Käteni hermotus on vammautumisen seurauksena,
As a result of the injury, the innervation in my hand

punottu uudelleen, eri tavalla.
is re-braided in a different way.

Kädessäni on  ainutlaatuisia tuntemuksia,
I have unique sensations in my hand,

kuin joku silittäisi minua sisältäpäin.
as if someone was caressing me from the inside.

kasi1.jpg

Miellyttävät tuntemukset kädessäni
Pleasant sensations in my hand

vaikuttavat koko kehoon.
affect the entire body.

Kun kädellä on hyvä olo,
When my hand is feeling good,

muuallakin kehossa tuntuu hyvältä.
I feel good in other parts of my body too.

Käden hyväily tuottaa salamannopeita
Stroking my hand produces lightning-fast

nautinnollisia sähköisiä purkauksia.
pleasurable electric shocks.

Käden herkkyys on osa seksuaalisuuttani.
The sensitivity of my hand is a part of my sexuality.

tanssi1.jpg

Vammaisen ruumiinosan tuottamasta mielihyvästä
But the pleasure arising from an impaired body-part

ei kuitenkaan puhuta eikä kirjoiteta.
is not spoken or written about openly.

Vammaista ruumiinosaa
The injured body-part

pidetään lähtökohtaisesti kielteisenä.
by its very nature, is considered negative.

Ajatellaan, että selviydyn taitavasti
People think that I survive skillfully

vammautuneen käteni kanssa,
with my injured hand

että lihani ei vaivaa minua.
and that my flesh does not bother me.

Vammautunut käsi on paras ruumiinosani.
My injured hand is the best part of my body.

Inspiraation ja mielihyvän lähde.
A source of inspiration and pleasure.

tanssi2.jpg

Tanssi ja koreografia / Dance and choreography
Hanna

Teksti / Script
Hanna & Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen

Kuvaus ja video / Film and edit
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen 2015

Musiikki / Music
Incompetech Royalty free Music / Kevin MacLeod

Tämä video on toteutettu Taiteen edistämiskeskuksen tuella.
This video has been produced with the support of the Arts Promotion Center Finland.