Diaarinumero: 214/1/06, 377/1/06, 416/1/06, 441/1/06
Antopäivä: 29.12.2006
Ratkaisija: AOK

"Oikeuskanslerille tehdyissä useissa kanteluissa arvosteltiin vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toteutumista Helsingin kaupungissa. Kanteluiden johdosta pyydettiin lausunnot Etelä-Suomen lääninhallitukselta, joka hankki asioissa Helsingin sosiaaliviraston selvitykset.

Saatujen selvitysten ja lausuntojen johdosta apulaisoikeuskansleri totesi, että kunnalla on sinänsä oikeus järjestää palvelut valitsemallaan tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta annetun lain mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämiseen valittu tapa ei kuitenkaan saa estää tai kaventaa henkilön subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluihin.

Asiassa hankittujen selvitysten ja Etelä-Suomen lääninhallituksen lausunnossa esitettyjen näkemysten mukaan kuljetuspalvelu ei kaikilta osin ollut toteutunut lainsäädännön sekä Helsingin kaupungin ja kuljetuspalvelun toimittajien välisten sopimusten edellyttämällä tavalla. Selvitysten mukaan kuljetuspalveluissa oli muun muassa ollut myöhästymisiä, eikä asiakasta ollut informoitu myöhästymisestä. Joissakin tapauksissa tilattu kuljetus ei ollut saapunut lainkaan. Tilattujen kuljetusten saamisessa oli ollut ongelmia myös invavarusteisten autojen puuttumisen takia.

Etelä-Suomen lääninhallitus on selvittänyt Helsingin kuljetuspalveluiden toimintaa myös apulaisoikeuskanslerille 15.9.2006 antamassaan lausunnossa. Lääninhallitus antoi asiassa samana päivänä valvontapäätöksen, jossa se muun muassa toteaa Helsinginkuljetuspalvelun järjestämiseen sekä matkapalvelukeskuksen ja operaattorin vaihtumiseen liittyneen lukuisia kuljetuspalveluntoteutumista haittaavia vakavia ongelmia, joihin kaupunki on omallatoiminnallaan pyrkinyt puuttumaan, mutta joita kaikkia se eitoistaiseksi ole onnistunut poistamaan.

Lääninhallituksen valvontapäätöksessään ilmaiseman näkemyksen mukaan Helsingin sosiaaliviraston tulee, ottaen huomioon kuljetuspalvelujärjestelmän monimutkaisuuden ja esiintyneet ongelmat, pikaisesti arvioida koko kuljetuspalveluprosessi ja selvittää, missä järjestelmän suurimmat ongelmakohdat ovat sekä pikimmiten poistaa esiintyvät puutteet. Lääninhallitus kiinnitti päätöksessään lisäksi yksityiskohtaisemmin huomiota siitä ilmeneviin näkökohtiin ja pyysi Helsingin sosiaalivirastoa antamaan 28.2.2007 mennessä selvityksen siitä, miten kuljetuspalveluiden järjestämisessä havaittuja epäkohtia on saatu vähenemään ja poistettua."

Kirjoitin itse lääniin kohtuuttomista matka-ajoista ja liian aikaisin viemisestä erityisesti työmatkoilla. Koska muutin vuodenvaihteessa pois Helsingistä, niin en pysty testaamaan, onko asialle tehty mitään. Toivoisinkin, että joku työssäkäyvä HMPK asiakas toimisi nyt helmikuussa testikanina ja kertoisi, onko matka-ajat korjattu. Jatkan edelleen Suomen osteogenesis imperfecta -yhdistyksen edustajana HMPK:n asiakaspaneelissa.

Testiohje: Tilaa työmatka ehdottomalla perilläoloajalla. Kerro, moneltako ilmoitit, että sinun on ehdottomasti oltava perillä, mitä Contact House ilmoitti lähtöajaksi ja mihin aikaan todellisuudessa olit perillä. Kerro myös, tuliko auto ajoissa.

Tähän saakka matka-aika laskettiin kaavalla: ehdoton perilläoloaika, -20min, + 2 x yksittäiskuljetuksen aika. Käytännössä, jos halusit olla 9.00 kokouksessa ja matka kesti taksilla 25min, niin jouduit lähtemään kotoa 7.50. Koska työmatkoja ei saa yhdistellä, niin olit perillä jo 25min kuluttua eli 8.15. Siis 45min liian aikaisin. Säännöllisessä päivätyössä käyvän oli toki mahdollista sopia itselleen vakituinen aika ja reitti, mutta meille epäsäännöllistä, eri paikoissa, pätkätöitä tekeville tilanne oli aivan mahdoton.

Olen todella iloinen jos kerrotte, lasketaanko matka-aika yhä näin pitkäksi. Kommentteja voi jättää nimettömänä ja otan kokemuksia vastaan myös henkilökohtaiseen s-postiin: jenni-juulia(se yks hassu merkki)jenni-juulia.com.