Osallistuin Tulva-lehden esikiroilijana Ajatushautomo Hatun järjestämään feministiseen kiroiluiltamaan. Se löytyy nyt YouTubesta. Kiroileminen on vaikea laji. Varsinkin valmisteltuna siihen on työlästä saada spontaaniuden tunnetta ja sävyjä. Yllätyin, miten vahvasti estyneempi puoli itsessä yritti toppuutella.

Valitsin aiheen, josta kiroaminen olisi helppoa, mutta eihän se sitä ollut. Puhuin laitoksissa asuvien vammaisten naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden lainsuojasta. Esitys kertoi oikeudenmukaisuuden kokemuksesta ja siitä, että meillä on voimassa olevia lakeja, jotka ovat vieraantuneet todellisuudesta, jossa niiden vaikutuspiiriin kuuluvat ihmiset elävät.

Lait, joiden tarkoitus lienee ylläpitää järjestystä yhteiskunnassa, sisältävät voimakkaita kannanottoja ihmisarvosta, vaikka sitä on vaikea uskoa. Hämmennyn usein kun käsitykseni oikeasta ja väärästä on ristiriidassa lain kanssa. Kun oikeudenmukaisuuden perusperiaatteet eivät toteudukaan yksilön ominaisuuksiin liittyvistä syistä. Kun laki ei ole yhdenvertaisuuden puolella ja yksilöllisyys kääntyy oikeutta tarvitsevaa ihmistä vastaan.

Laki, kuten puheessa mainitsemani hyväksikäytön tunnusmerkistöön liittyvä pykälä, voi sisältää yksilön kannalta raa'an ihmisoikeusloukkauksen. Se viestii, että heikomman kimppuun käyminen ei ole yhtä vakavaa kuin tasavertaisen. Minulle maallikkona ajatus, että laitoksessa ja sairaalassa asuminen tekee lain mukaan raiskauksesta tekona vähempiarvoisen kuin kohdistuessaan kodeissa asuviin ihmisiin, tuntuu rikokselta ihmisyyttä vastaan. On täysin paradoksaalista, että uhrin puolustuskyvyttömyys, kognitiiviset vaikeudet ja haasteet tahdonmuodostuksen ilmaisussa vähentävät tekijän syyllisyyttä vallankäyttöön perustuvassa väkivaltarikoksessa.

kiroilu.jpg

Rikoslaki 20 luku
5 § Seksuaalinen hyväksikäyttö Joka asemaansa hyväksikäyttäen
taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi
1) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen,
2) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä,

3) henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään taikka muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai
4) henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä,
on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.